០០២៥១-១១-១២៣៥៥៤៧ / ១២៣៥៥៤៨ [អ៊ីមែលការពារ]
ធាតុ 0

កោរសក់

កោរសក់កោរសក់ ~ ១

កោរសក់ស៊ាមស៊េរី

បង្រួមរាងស្វិត
កោរសក់នៅផ្នែកមួយជាមួយមួយបំបែក
ផ្លាប់រាងសាជីដោយចែកជាពីរជាន់
ផ្លាប់រាងសាជីដែលមានពីរជាន់ (H)

កអាវរាងជាស៊េរីម៉ែត្រ

បង្រួមរាងស្វិត
កោរសក់នៅផ្នែកមួយជាមួយមួយបំបែក
ផ្លាប់រាងសាជីដោយចែកជាពីរជាន់
ស៊ាវប៊ែល acc ។ ទៅ DIN705
កោរសក់ (ប្រភេទអេ - អេអេអេ)

ពិនវានៅលើ Pinterest